مشخصات نشریه
عنوان نشریه رایانش نرم و فناوری اطلاعات
آدرس وب سایت نشریه http://jscit.nit.ac.ir/index.php/ijs
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
صاحب امتیاز دانشگاه صنعتی نوشیروان بابل
موضوع فنی مهندسی / فناوری اطلاعات
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار دو فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی ۲۳۸۳-۱۰۰۶
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه
پست الکترونیکی اصلی نشریه
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1395-12-11
آخرین دوره و شماره اطلاعات آخرین شماره انتشار ثبت نشده است.
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه