مشخصات نشریه
عنوان نشریه دانش آب و خاک
آدرس وب سایت نشریه http://water-soil.tabrizu.ac.ir/
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
صاحب امتیاز دانشگاه تبریز
موضوع کشاورزی و منابع طبیعی / آب و خاک
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2008-5133
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1395-12-11
آخرین دوره و شماره اطلاعات آخرین شماره انتشار ثبت نشده است.
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات نشریه دانش آب و خاک منفک از نشریه "دانش کشاورزی" سابق می باشد، که از سال 1380تا 1388 انتشار می شد.
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه