مشخصات نشریه
عنوان نشریه خشکبوم
آدرس وب سایت نشریه http://aridbiom.yazd.ac.ir/
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
صاحب امتیاز دانشگاه یزد
موضوع کشاورزی و منابع طبیعی / اکولوژی
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار دو فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2008-790x
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1395-12-11
آخرین دوره و شماره اطلاعات آخرین شماره انتشار ثبت نشده است.
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه