مشخصات نشریه
عنوان نشریه جغرافیا و توسعه ناحیه ای
آدرس وب سایت نشریه http://jgrd.um.ac.ir/index.php/geography/index
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
صاحب امتیاز دانشگاه فردوسی مشهد
موضوع علوم انسانی / جغرافیا
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار دو فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2008-1391
شاپا الکترونیکی 2383-2487
سامانه مدیریت نشریه Open Journals System (OJS)
پست الکترونیکی اصلی نشریه
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1395-12-11
آخرین دوره و شماره اطلاعات آخرین شماره انتشار ثبت نشده است.
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه