مشخصات نشریه
عنوان نشریه تاریخ فلسفه
آدرس وب سایت نشریه http://mullasadra.org/new_site/persian/affiliated%20section/faslname/faslname.htm
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
صاحب امتیاز انجمن علمی تاریخ فلسفه
موضوع علوم انسانی / فلسفه و کلام
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2008-9589
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه
پست الکترونیکی اصلی نشریه
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1395-12-11
آخرین دوره و شماره اطلاعات آخرین شماره انتشار ثبت نشده است.
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات این فصلنامه در پایگاه ISC و نمایه بین المللی Philosophers' Index نیز نمایه میشود.
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه