مشخصات نشریه
عنوان نشریه آب و خاک
آدرس وب سایت نشریه http://jsw.um.ac.ir/index.php/jsw/index
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
صاحب امتیاز دانشگاه فردوسی مشهد
موضوع کشاورزی و منابع طبیعی / آب و خاک
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار دو ماهنامه
رتبه
شاپا چاپی 2008-4757
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه
پست الکترونیکی اصلی نشریه
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1395-12-11
آخرین دوره و شماره اطلاعات آخرین شماره انتشار ثبت نشده است.
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات علوم و صنایع کشاورزی سابق
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه