مشخصات نشریه
عنوان نشریه Journal of Mathematical Extension
آدرس وب سایت نشریه http://www.ijmex.com
زبان اصلی انگلیسی
زبان دوم فارسی
صاحب امتیاز دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
موضوع علوم پایه / ریاضی
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 1735-8299
شاپا الکترونیکی 1735-8299
سامانه مدیریت نشریه Open Journals System (OJS)
پست الکترونیکی اصلی نشریه
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1395-12-11
آخرین دوره و شماره اطلاعات آخرین شماره انتشار ثبت نشده است.
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات نمایه در: ,Mathematical Reviews (MathSciNet) ,Zentralblatt MATH ,OCLC ,EBSCO ,AMS Digital Mathematics Registry ,Directory of Open Access Journals (DOAJ) , English E-Journals Database (RICeST) ,Scientific Information Database (SID) ,Google Scholar
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه