مشخصات نشریه
عنوان نشریه Iranian Journal of Veterinary Science and Technology
آدرس وب سایت نشریه https://ijvst.um.ac.ir
زبان اصلی انگلیسی
زبان دوم فارسی
صاحب امتیاز دانشگاه فردوسی مشهد
موضوع دامپزشکی / دامپزشکی
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار دو فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2008-465X
شاپا الکترونیکی 2423-6306
سامانه مدیریت نشریه Open Journals System (OJS)
پست الکترونیکی اصلی نشریه
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1395-12-11
آخرین دوره و شماره اطلاعات آخرین شماره انتشار ثبت نشده است.
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه