مشخصات نشریه
عنوان نشریه International Journal of Recycling of Organic Waste in Agriculture
آدرس وب سایت نشریه http://link.springer.com/journal/40093
زبان اصلی انگلیسی
زبان دوم فارسی
صاحب امتیاز دانشگاه آزاد اسلامی
موضوع کشاورزی و منابع طبیعی / اکولوژی
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2195-3228
شاپا الکترونیکی 2251-7715
سامانه مدیریت نشریه Open Journals System (OJS)
پست الکترونیکی اصلی نشریه
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1395-12-11
آخرین دوره و شماره اطلاعات آخرین شماره انتشار ثبت نشده است.
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات واحد خوراسگان مجله هم برای نویسندگان و هم برای خوانندگان رایگان می باشد. ناشر این مجله در حال حاضر springerمی باشد. این مجله در پایگاه scopus و scimago نمایه شده است.
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه