مشخصات نشریه
عنوان نشریه Basic & Clinical Cancer Research
آدرس وب سایت نشریه http://bccr.tums.ac.ir/index.php/bccrj
زبان اصلی انگلیسی
زبان دوم فارسی
صاحب امتیاز دانشگاه علوم پزشکی تهران، مرکز تحقیقات سرطان
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه
پست الکترونیکی اصلی نشریه
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1395-12-11
آخرین دوره و شماره اطلاعات آخرین شماره انتشار ثبت نشده است.
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه