# عنوان نشریه صاحب امتیاز
1
انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور
2
دانشگاه گیلان
3
موسسه تحقیقات اصلاح نهال و بذر
4
دانشگاه تهران
5
دانشگاه تربیت مدرس
6
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
7
دانشگاه آزاد اسلامی
8
انجمن ماهی شناسی ایران
9
دانشگاه تهران
10
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
11
دانشگاه آزاد اسلامی
12
دانشگاه آزاد اسلامی چالوس
13
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
14
دانشگاه آزاد اسلامی
15
موسسه تحقیقات شیلات ایران
16
دانشگاه تربیت مدرس
17
دانشگاه آزاد اسلامی اهواز
18
دانشگاه تربیت مدرس
19
انجمن حشره شناسی ایران
20
دانشگاه شهید باهنر کرمان
21
دانشگاه آزاد اسلامی
22
دانشگاه آزاد اسلامی
23
دانشگاه تبریز
24
دانشگاه آزاد اسلامی
25
انجمن قارچ شناسی ایران
26
انجمن کنه شناسی ایران
27
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
28
انجمن آبیاری و زهکشی ایران
29
انجمن آبخیزداری ایران
30
انجمن ماهیان زینتی ایران
31
دانشگاه فردوسی مشهد
32
دانشگاه فردوسی مشهد
33
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
34
موسسه تحقیقات اصلاح نهال و بذر
35
انجمن اقتصاد کشاورزی ایران
36
وزارت جهاد کشاورزی
37
دانشگاه فردوسی مشهد
38
دانشگاه آزاد اسلامی
39
دانشگاه آزاد اسلامی
40
دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
41
دانشگاه آزاد اسلامی
42
دانشگاه تهران
43
انجمن بیماری شناسی گیاهی ایران
44
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
45
دانشگاه آزاد اسلامی چالوس
46
دانشگاه تهران
47
موسسه تحقیقات اصلاح نهال و بذر
48
موسسه تحقیقات اصلاح نهال و بذر
49
دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
50
دانشگاه صنعتی اصفهان
51
دانشگاه فردوسی مشهد
52
دانشگاه شهرکرد
53
موسسه تحقیقات خاک و آب
54
دانشگاه آزاد اسلامی خوی
55
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
56
دانشگاه آزاد اسلامی
57
موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی
58
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
59
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
60
وزارت جهاد کشاورزی
61
دانشگاه آزاد اسلامی کرج
62
دانشگاه آزاد اسلامی سنندج
63
موسسه تحقیقات پنبه ایران
64
دانشگاه آزاد اسلامی
65
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
66
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
67
دانشگاه فردوسی مشهد
68
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
69
موسسه تحقیقات خاک و آب
70
دانشگاه فردوسی مشهد
71
دانشگاه بیرجند
72
دانشگاه تبریز
73
دانشگاه تبریز
74
دانشگاه فردوسی مشهد
75
دانشگاه فردوسی مشهد
76
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
77
دانشگاه آزاد اسلامی آیت الله آملی
78
دانشگاه تبریز
79
دانشگاه گنبد کاووس
80
دانشگاه شهرکرد
81
پژوهشکده علوم و صنایع غذایی
82
دانشگاه تهران
83
دانشگاه گیلان
84
دانشگاه آزاد اسلامی
85
دانشگاه تهران
86
دانشگاه آزاد اسلامی گرگان
87
دانشگاه گیلان
88
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
89
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
90
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
91
دانشگاه گیلان
92
دانشگاه ارومیه
93
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
94
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
95
موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
96
انجمن آبخیزداری ایران
97
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
98
دانشگاه بیرجند
99
دانشگاه آزاد اسلامی
100
دانشگاه تهران
101
دانشگاه شهید چمران اهواز
102
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
103
دانشگاه صنعتی اصفهان
104
انجمن جنگلبانی ایران
105
دانشگاه تهران
106
وزارت جهاد کشاورزی
107
دانشگاه گنبد کاووس
108
دانشگاه فردوسی مشهد
109
دانشگاه آزاد اسلامی
110
دانشگاه یزد
111
دانشگاه تبریز
112
دانشگاه یاسوج
113
انجمن علوم علف های هرز ایران
114
دانشگاه تبریز
115
دانشگاه تهران
116
دانشگاه آزاد اسلامی کرج
117
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
118
وزارت جهاد کشاورزی
119
وزارت جهاد کشاورزی
120
موسسه تحقیقات کشاورزی دیم ایران
121
دانشگاه آزاد اسلامی کرج
122
دانشگاه تربت حیدریه
123
انجمن علوم خاک ایران
124
انجمن سیستم های سطوح آبگیر باران ایران
125
دانشگاه آزاد اسلامی
126
دانشگاه تهران
127
انجمن علوم و صنایع چوب و کاغذ ایران
128
موسسه تحقیقات شیلات ایران
129
انجمن آبزی پروری ایران
130
دانشگاه صنعتی اصفهان
131
دانشگاه فردوسی مشهد
132
دانشگاه تهران
133
انجمن ترویج و آموزش کشاورزی
134
وزارت جهاد کشاورزی
135
دانشگاه تهران
136
انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات
137
دانشگاه تهران
138
دانشگاه گیلان
139
انجمن علوم و صنایع غذایی ایران
140
انجمن علمی بذر ایران
141
انجمن علوم باغبانی ایران
142
انجمن زنبور عسل ایران
143
دانشگاه تربیت مدرس
144
دانشگاه صنعتی اصفهان
145
دانشگاه شهید چمران اهواز
146
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
147
دانشگاه آزاد اسلامی
148
دانشگاه های منطقه غرب کشور
149
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
150
انجمن علمی کشاورزی بوم شناختی ایران
151
دانشگاه تهران
152
دانشگاه تهران
153
دانشگاه شهید چمران اهواز
154
دانشگاه فردوسی مشهد
155
دانشگاه تهران
156
انجمن آبیاری و زهکشی ایران
157
دانشگاه تهران
158
انجمن علمی مدیریت و کنترل بیابانی ایران
159
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
160
انجمن مرتعداری ایران
161
دانشگاه تهران
162
انجمن پروبیوتیک و غذاهای فرا سودمند
163
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
164
انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران
165
دانشگاه کاشان
166
دانشگاه تهران
167
دانشگاه شهید چمران اهواز
168
دانشگاه آزاد اسلامی
169
پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
170
دانشگاه آزاد اسلامی یاسوج
171
انجمن حشره شناسی ایران
172
دانشگاه آزاد اسلامی
173
دانشگاه آزاد اسلامی شوشتر
174
انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران