# عنوان نشریه صاحب امتیاز
1
دانشگاه اصفهان
2
دانشگاه آزاد اسلامی سمنان
3
دانشگاه اصفهان
4
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
5
دانشگاه سیستان و بلوچستان
6
دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان)
7
انجمن مهندسی مالی ایران
8
مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری
9
دانشگاه آزاد اسلامی الکترونیکی
10
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
11
دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
12
انحمن روانشناسی ایران
13
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
14
انجمن باستان شناسی ایران
15
دانشگاه تهران
16
دانشگاه سیستان و بلوچستان
17
دانشگاه خوارزمی
18
دانشگاه سیستان و بلوچستان
19
دانشگاه شیراز
20
دانشگاه تهران
21
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
22
مجمع تشخیص مصلحت نظام
23
دانشگاه علامه طباطبائی
24
دانشگاه تبریز
25
دانشگاه آزاد اسلامی فیروزکوه
26
دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
27
دانشگاه شهید چمران اهواز
28
دانشگاه شیراز
29
دانشگاه آزاد اسلامی چالوس
30
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
31
انجمن زبان و ادبیات فرانسه
32
دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
33
رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در آلمان
34
انجمن آموزش زبان و ادبیات انگلیسی ایران
35
دانشگاه تربیت مدرس
36
دانشگاه آزاد اسلامی
37
انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری
38
موسسه فرهنگی تحقیقاتی إسراء
39
دانشگاه شهید باهنر کرمان
40
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
41
دانشگاه شهید باهنر کرمان
42
دانشگاه الزهرا (س)
43
دانشگاه آزاد اسلامی
44
دانشگاه آزاد اسلامی
45
دانشگاه گیلان
46
دانشگاه تهران
47
دانشگاه تهران
48
کتابخانه موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
49
دانشگاه آزاد اسلامی
50
سازمان جغرافیایی
51
ریاست جمهوری
52
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
53
دانشگاه جامع امام حسین
54
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
55
دانشگاه علامه طباطبائی
56
دانشگاه فردوسی مشهد
57
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
58
دانشگاه آزاد اسلامی خمینی شهر
59
دانشگاه خوارزمی
60
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
61
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
62
دانشگاه شهید چمران اهواز
63
دانشگاه اصفهان
64
دانشگاه شهید بهشتی
65
انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران
66
وزارت صنعت، معدن و تجارت
67
دانشگاه فردوسی مشهد
68
انجمن علمی اقتصاد شهری ایران
69
انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی
70
سازمان بسیج اساتید
71
دانشگاه تهران
72
دانشگاه اصفهان
73
دانشگاه گلستان
74
دانشگاه تهران
75
دانشگاه آزاد اسلامی
76
دانشکده علوم و فنون فارابی
77
دفتر تحقیقات کاربردی سازمان حفاظت اطلاعات وزارت دفاع
78
دانشگاه عالی دفاع ملی
79
ناجا
80
انجمن آموزش عالی ایران
81
دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره)
82
دانشگاه پیام نور
83
دانشگاه آزاد اسلامی
84
انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی ایران
85
دانشگاه علوم اسلامی رضوی
86
دانشگاه علوم اسلامی رضوی
87
دانشگاه علوم اسلامی رضوی
88
دانشگاه علوم اسلامی رضوی
89
دانشگاه علوم انتظامی
90
دانشگاه علامه طباطبائی
91
ناجا
92
دانشگاه شیراز
93
دانشگاه امام صادق (ع)
94
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها
95
دانشگاه الزهرا (س)
96
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
97
مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی
98
انجمن انسان شناسی ایران
99
مرکز نشر میراث مکتوب
100
دانشگاه شهید بهشتی
101
دانشگاه اصفهان
102
دانشگاه تهران
103
وزارت صنعت، معدن و تجارت
104
دانشگاه تهران
105
دانشگاه خوارزمی
106
دانشگاه علامه طباطبائی
107
دانشگاه اصفهان
108
دانشگاه آزاد اسلامی
109
دانشگاه تربیت مدرس
110
ریاست جمهوری
111
دانشگاه مازندران
112
ناجا
113
دانشگاه پیام نور
114
موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی
115
سازمان بورس و اوراق بهادار
116
دانشگاه آزاد اسلامی همدان
117
دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع)
118
دانشگاه آزاد اسلامی رودهن
119
دانشگاه تهران
120
دانشکده اطلاعات
121
دانشگاه قم
122
دانشگاه علامه طباطبائی
123
دانشگاه علامه طباطبائی
124
دانشگاه علامه طباطبائی
125
دانشگاه پیام نور
126
دانشگاه آزاد اسلامی
127
دانشگاه بوعلی سینا
128
دانشگاه خوارزمی
129
دانشگاه خوارزمی
130
دانشگاه خوارزمی
131
انجمن تعلیم و تربیت
132
دانشگاه جامع امام حسین
133
انجمن پژوهش های آموزشی ایران
134
پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
135
انجمن علوم قرآن و حدیث ایران
136
جهاد دانشگاهی
137
دانشگاه تبریز
138
جهاد دانشگاهی
139
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها
140
دانشگاه آزاد اسلامی
141
دانشگاه آزاد اسلامی
142
دانشگاه سیستان و بلوچستان
143
دانشگاه فردوسی مشهد
144
جامعه المصطفی العالمیه
145
دانشگاه علامه طباطبائی
146
دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
147
دانشگاه مازندران
148
دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
149
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
150
دانشگاه بوعلی سینا
151
وزارت صنعت، معدن و تجارت
152
پژوهشکده بیمه
153
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
154
دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد
155
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
156
انجمن ایرانی تاریخ اسلام
157
انجمن ایرانی تاریخ اسلام
158
دانشگاه تهران
159
دانشگاه پیام نور
160
دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد
161
دانشگاه پیام نور
162
ناجا
163
دانشگاه امام صادق (ع)
164
دانشگاه گیلان
165
دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)
166
دانشگاه اصفهان
167
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
168
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
169
انجمن علوم سیاسی
170
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
171
دانشگاه مازندران
172
دانشگاه امام صادق (ع)
173
انجمن علوم قرآن و حدیث ایران
174
دانشگاه فردوسی مشهد
175
جامعه المصطفی العالمیه
176
سازمان امور مالیاتی کشور
177
دانشگاه فردوسی مشهد
178
دانشگاه علامه طباطبائی
179
دانشگاه مازندران
180
دانشگاه فردوسی مشهد
181
دانشگاه مازندران
182
ناجا
183
دانشگاه علامه طباطبائی
184
ناجا
185
دانشگاه شهید بهشتی
186
دانشگاه تهران
187
دانشگاه بوعلی سینا
188
انجمن معارف اسلامی
189
انجمن زبان و ادبیات فارسی
190
دانشگاه تربیت مدرس
191
انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران
192
دانشگاه اراک
193
دانشگاه تهران
194
سازمان صدا و سیما
195
دانشگاه علوم انتظامی
196
دانشگاه آزاد اسلامی
197
دانشگاه علامه طباطبائی
198
سازمان هواشناسی کشور
199
دانشگاه شاهد
200
دانشگاه علوم انتظامی
201
دانشگاه تهران
202
انجمن علمی انقلاب اسلامی
203
دانشگاه بوعلی سینا
204
دانشگاه شیراز
205
دانشگاه آزاد اسلامی چالوس
206
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
207
دانشگاه اصفهان
208
دانشگاه سیستان و بلوچستان
209
دانشگاه الزهرا (س)
210
دانشگاه خوارزمی
211
دانشگاه علامه طباطبائی
212
دانشگاه بوعلی سینا
213
دانشگاه تهران
214
دانشگاه تهران
215
دانشگاه تهران
216
دانشگاه اصفهان
217
دانشگاه آزاد اسلامی
218
دانشگاه جامع امام حسین
219
موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی ‌شهردانش
220
دانشگاه تربیت مدرس
221
موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی ‌شهردانش
222
دانشگاه اصفهان
223
دانشگاه علامه طباطبائی
224
دانشگاه پیام نور
225
دانشگاه تربیت مدرس
226
انجمن علمی روابط بین الملل
227
خصوصی
228
انجمن روانشناسی اجتماعی ایران
229
دانشگاه فردوسی مشهد
230
دانشگاه تهران
231
دانشگاه تهران
232
دانشگاه تهران
233
دانشگاه اصفهان
234
دانشگاه اصفهان
235
دانشگاه بوعلی سینا
236
انجمن ژئومورفولوژی
237
پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق (ع)
238
انجمن علمی مطالعات جهان اسلام
239
دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان
240
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
241
دانشگاه تهران
242
دانشگاه اصفهان
243
دانشگاه هرمزگان
244
جهاد دانشگاهی
245
دانشگاه تهران
246
دانشگاه آزاد اسلامی
247
دانشگاه تبریز
248
دانشگاه قم
249
دانشگاه تهران
250
دانشگاه پیام نور
251
دانشگاه تهران
252
دانشگاه تربیت مدرس
253
دانشگاه آزاد اسلامی
254
دانشگاه سیستان و بلوچستان
255
دانشگاه جامع امام حسین
256
دانشگاه تربیت مدرس
257
انجمن مشاوره ایران
258
دانشگاه بوعلی سینا
259
دانشگاه آزاد اسلامی
260
بنیاد نهج البلاغه
261
انجمن علمی مدیریت صنعتی ایران
262
دانشگاه تبریز
263
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
264
وزارت امور اقتصادی و دارایی
265
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
266
دانشگاه فردوسی مشهد
267
دانشگاه آزاد اسلامی
268
مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی سازمان سمت
269
دانشگاه شیراز
270
دانشگاه علوم انتظامی
271
دانشگاه آزاد اسلامی محلات
272
دانشگاه شهید بهشتی
273
دانشگاه شهید بهشتی
274
دانشگاه آزاد اسلامی شوشتر
275
دانشگاه الزهرا (س)
276
وزارت امور خارجه
277
دانشگاه تهران
278
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها
279
انجمن علمی تاریخ فلسفه
280
دانشگاه تبریز
281
دانشگاه آزاد اسلامی
282
دانشگاه فردوسی مشهد
283
موسسه مطالعات علوم شناختی
284
دانشگاه زنجان
285
نهاد کتابخانه های عمومی کشور
286
دانشگاه تهران
287
دانشگاه اصفهان
288
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
289
خصوصی
290
انجمن حسابداری ایران
291
دانشگاه شهید بهشتی
292
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
293
دانشگاه آزاد اسلامی بروجرد
294
دانشگاه آزاد اسلامی
295
دانشگاه الزهرا (س)
296
پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
297
دانشگاه خوارزمی
298
دانشگاه تهران
299
دانشگاه تهران
300
دانشگاه امام صادق (ع)
301
دانشگاه آزاد اسلامی رودهن
302
دانشگاه خوارزمی
303
دانشگاه شهید بهشتی
304
دانشگاه خوارزمی
305
دانشگاه کردستان
306
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
307
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
308
انجمن ترویج علم
309
دادسرای عمومی و انقلاب تهران
310
دانشگاه خوارزمی
311
وزارت آموزش و پرورش
312
سازمان آموزش و پرورش استثنایی
313
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
314
دانشگاه شهید چمران اهواز
315
ناجا
316
دانشگاه تهران
317
دانشگاه تهران
318
دانشگاه علوم انتظامی
319
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
320
دانشگاه آزاد اسلامی آشتیان
321
انجمن جامعه‌شناسی ایران
322
انجمن جامعه‌شناسی ایران
323
دانشگاه تربیت مدرس
324
دانشگاه شاهد
325
دانشگاه اصفهان
326
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
327
دانشگاه مازندران
328
دانشگاه تهران
329
انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات
330
انجمن حکمت و فلسفه ایران
331
دانشگاه فردوسی مشهد
332
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
333
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
334
دانشگاه تربیت مدرس
335
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
336
انجمن فلسفه دین ایران
337
انجمن جغرافیایی ایران
338
موسسه آموزش عالی بین المللی قشم
339
دانشگاه فردوسی مشهد
340
دانشگاه آزاد اسلامی
341
دانشگاه آزاد اسلامی بروجرد
342
دانشگاه سیستان و بلوچستان
343
دانشگاه تبریز
344
دانشگاه اصفهان
345
دانشگاه رازی کرمانشاه
346
دانشگاه سیستان و بلوچستان
347
دانشگاه فردوسی مشهد
348
دانشگاه فردوسی مشهد
349
دانشگاه فردوسی مشهد
350
دانشگاه آزاد اسلامی نجف‌آباد
351
سازمان ثبت احوال کشور
352
دانشگاه تهران
353
دانشگاه آزاد اسلامی پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
354
دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)
355
دانشگاه شهید بهشتی
356
دانشگاه شهید بهشتی
357
دانشگاه شهید بهشتی
358
دانشگاه شهید بهشتی
359
دانشگاه کاشان
360
دانشگاه آزاد اسلامی
361
دانشگاه آزاد اسلامی
362
مرکز آموزش مدیریت دولتی
363
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
364
دانشگاه مفید
365
دانشگاه تهران
366
قوه قضائیه
367
دانشگاه امام صادق (ع)
368
دانشگاه پیام نور
369
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
370
دانشگاه علامه طباطبائی
371
دانشگاه شهید بهشتی
372
وزارت آموزش و پرورش
373
بنیاد حکمت اسلامی صدرا
374
دانشگاه علوم انتظامی
375
سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران
376
دانشگاه شهید باهنر کرمان
377
دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
378
انجمن حسابداری مدیریت مالی ایران
379
دیوان محاسبات کشور
380
پژوهشکده شورای نگهبان
381
دانشگاه پیام نور
382
دانشگاه امام صادق (ع)
383
دانشگاه اصفهان
384
انجمن مهندسی مالی ایران
385
دانشگاه آزاد اسلامی
386
دانشگاه فردوسی مشهد
387
دانشگاه علامه طباطبائی
388
دانشگاه آزاد اسلامی
389
دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
390
دانشگاه آزاد اسلامی
391
دانشگاه تربیت مدرس
392
دانشگاه سمنان
393
دانشگاه شهید چمران اهواز
394
دانشگاه امام صادق (ع)
395
دانشگاه علامه طباطبائی
396
مجمع تشخیص مصلحت نظام
397
مجمع تشخیص مصلحت نظام
398
مجمع تشخیص مصلحت نظام
399
خصوصی
400
مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی
401
شورای عالی انقلاب فرهنگی
402
دانشگاه الزهرا (س)
403
دانشگاه شاهد
404
دانشگاه بوعلی سینا
405
ناجا
406
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
407
مجمع جهانی تقریب بین مذاهب اسلامی
408
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
409
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
410
دانشگاه تهران
411
دانشگاه‌ علوم‌ بهزیستی
412
پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
413
مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
414
خصوصی
415
دانشگاه آزاد اسلامی
416
دانشگاه شهید بهشتی
417
دانشگاه آزاد اسلامی گرمسار
418
پژوهشکده تحقیقات راهبردی
419
انجمن ایرانی روانشناسی
420
دانشگاه علامه طباطبائی
421
دانشگاه سمنان
422
دانشگاه شاهد
423
دانشگاه آزاد اسلامی
424
دانشگاه علامه طباطبائی
425
انجمن علمی روانشناسی خانواده
426
دانشگاه پیام نور
427
دانشگاه خوارزمی
428
دانشگاه شهید بهشتی
429
دانشگاه محقق اردبیلی
430
انحمن روانشناسی ایران
431
دانشگاه جامع امام حسین
432
رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان
433
انجمن روانشناسی بالینی کودک و نوجوان
434
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
435
دانشگاه آزاد اسلامی کرج
436
دانشگاه آزاد اسلامی
437
دانشگاه اصفهان
438
انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران
439
دانشگاه الزهرا (س)
440
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
441
دانشگاه فردوسی مشهد
442
دانشگاه فردوسی مشهد
443
دانشگاه خوارزمی
444
دانشگاه آزاد اسلامی سنندج
445
انجمن زبان‌شناسی ایران
446
دانشگاه تهران
447
دانشگاه تهران
448
دانشگاه آزاد اسلامی
449
دانشگاه آزاد اسلامی اهواز
450
دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
451
انجمن ژئوپلتیک ایران
452
دانشگاه تهران
453
دانشگاه گیلان
454
وزارت امور خارجه
455
دانشگاه جامع امام حسین
456
مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
457
دانشگاه یزد
458
دانشگاه تهران
459
مجمع تشخیص مصلحت نظام
460
وزارت امور اقتصادی و دارایی
461
موسسه انتشارات امید مجد
462
دانشگاه آزاد اسلامی قم
463
جامعه المصطفی العالمیه
464
دانشگاه علامه طباطبائی
465
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
466
موسسه فرهنگی نبأ مبین
467
انجمن سنجش از دور و GIS ایران
468
دانشگاه گیلان
469
دانشگاه شیراز
470
دانشگاه شهید بهشتی
471
دانشگاه پیام نور
472
دانشگاه تهران
473
دانشگاه آزاد اسلامی شوشتر
474
دانشگاه شهید چمران اهواز
475
دانشگاه امام صادق (ع)
476
دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
477
دانشکده علوم حدیث
478
خصوصی
479
دانشگاه تهران
480
دانشگاه آزاد اسلامی کرج
481
دانشگاه فردوسی مشهد
482
انجمن علوم مدیریت ایران
483
دانشگاه آزاد اسلامی کرج
484
دانشگاه علوم انتظامی
485
دانشکده فرماندهی ستاد آجا
486
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
487
موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
488
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
489
دانشگاه جامع امام حسین
490
پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی
491
بنیاد بین المللی فرهنگی هنری امام رضا
492
دانشگاه علامه طباطبائی
493
دانشگاه تربیت مدرس
494
دانشگاه آزاد اسلامی معاونت پژوهشی‌دانشگاه
495
پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
496
دانشگاه شهید بهشتی
497
دانشگاه علامه طباطبائی
498
دانشگاه آزاد اسلامی
499
دانشگاه آزاد اسلامی ملایر
500
دانشگاه مذاهب اسلامی
501
دانشگاه فردوسی مشهد
502
دانشگاه تبریز
503
دانشگاه امام صادق (ع)
504
دانشگاه تهران
505
دانشگاه تهران
506
دانشگاه تهران
507
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
508
دانشگاه فردوسی مشهد
509
دانشگاه تهران
510
دانشگاه آزاد اسلامی ساری
511
دانشگاه اصفهان
512
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
513
جامعه المصطفی العالمیه
514
جامعه المصطفی العالمیه
515
ناجا
516
دانشگاه رازی کرمانشاه
517
دانشگاه یزد
518
دانشگاه یزد
519
آستان قدس رضوی
520
دانشگاه یزد
521
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
522
وزارت آموزش و پرورش
523
انجمن گردشگری ایران
524
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ج.ا.ا
525
دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
526
موسسه شیعه شناسی
527
دانشگاه اصفهان
528
پژوهشکده امام خمینی (ره)
529
دانشگاه علامه طباطبائی
530
دانشگاه اصفهان
531
مرکز پژوهشهای مجلس جمهوری اسلامی
532
ریاست جمهوری
533
دانشگاه تهران
534
دانشگاه سیستان و بلوچستان
535
دانشگاه پیام نور
536
موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی
537
دانشگاه جامع امام حسین
538
انجمن مدیریت اطلاعات ایران
539
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
540
دانشگاه تهران
541
دانشگاه صنعتی مالک اشتر
542
ناجا
543
انجمن مدیریت آموزشی ایران
544
دانشگاه الزهرا (س)
545
دانشگاه آزاد اسلامی
546
سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
547
دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
548
دانشگاه اصفهان
549
دانشگاه اصفهان
550
پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی
551
دانشگاه تهران
552
دانشگاه پیام نور
553
دانشگاه تهران
554
دانشگاه آزاد اسلامی سنندج
555
خصوصی
556
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
557
دانشگاه تهران
558
دانشگاه تهران
559
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
560
موسسه مطالعات بین المللی انرژی
561
دانشگاه صنعتی شاهرود
562
دانشگاه علوم انتظامی
563
دانشگاه افسری امام علی
564
موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی
565
دانشگاه شهید بهشتی
566
دانشگاه جامع امام حسین
567
موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت وزارت نیرو
568
دانشگاه گیلان
569
دانشگاه تهران
570
دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
571
دانشگاه آزاد اسلامی
572
دانشگاه خوارزمی
573
دانشگاه آزاد اسلامی یادگار امام (ره) - شهر ری
574
دانشگاه شهید بهشتی
575
دانشگاه شهید چمران اهواز
576
دانشگاه کردستان
577
آستان قدس رضوی
578
انجمن جامعه‌شناسی ایران
579
دانشگاه الزهرا (س)
580
جهاد دانشگاهی
581
دانشگاه آزاد اسلامی
582
دانشگاه شیراز
583
دانشگاه شهید باهنر کرمان
584
وزارت امور خارجه
585
دانشکده اطلاعات
586
دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
587
دانشگاه امام صادق (ع)
588
موسسه مطالعات بین المللی انرژی
589
دانشگاه بوعلی سینا
590
ناجا
591
دانشگاه شیراز
592
دانشگاه فرهنگیان
593
سازمان سنجش و آموزش کشور
594
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها
595
دانشگاه تهران
596
دانشگاه تهران
597
سازمان بسیج اساتید
598
انجمن مطالعات برنامه درسی ایران
599
انجمن مطالعات برنامه درسی ایران
600
دانشگاه مازندران
601
دانشگاه آزاد اسلامی
602
دانشگاه سمنان
603
خصوصی
604
ناجا
605
دانشگاه عالی دفاع ملی
606
ناجا
607
ناجا
608
پژوهشکده تاریخ اسلام
609
ناجا
610
جامعه المصطفی العالمیه
611
انجمن ایرانی تاریخ
612
دانشگاه علامه طباطبائی
613
خصوصی
614
دانشگاه تربیت مدرس
615
انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی
616
دانشگاه معارف اسلامی
617
دانشگاه آزاد اسلامی
618
موسسه آموزش عالی سبز
619
دانشگاه تهران
620
دانشگاه آزاد اسلامی
621
دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
622
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
623
دانشگاه آزاد اسلامی بابل
624
دانشگاه حکیم سبزواری
625
انجمن حسابداری ایران
626
ناجا
627
دانشگاه شیراز
628
سازمان بسیج اساتید
629
دانشگاه تهران
630
دانشگاه تهران
631
دانشگاه تهران
632
مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه
633
دانشگاه عالی دفاع ملی
634
پژوهشکده مطالعات راهبردی
635
پژوهشکده مطالعات و تحقیقات بسیج
636
شورای فرهنگی اجتماعی زنان
637
مرکز ملی مطالعات جهانی شدن
638
وزارت ورزش و جوانان
639
دانشگاه علامه طباطبائی
640
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
641
انجمن علمی مدیریت رفتار سازمانی
642
دانشگاه آزاد اسلامی
643
دانشگاه الزهرا (س)
644
دانشگاه علامه طباطبائی
645
دانشگاه سیستان و بلوچستان
646
پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
647
دانشگاه اصفهان
648
دانشگاه شهید چمران اهواز
649
دانشگاه فردوسی مشهد
650
دانشگاه الزهرا (س)
651
دانشگاه آزاد اسلامی آزادشهر
652
دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
653
دانشگاه سیستان و بلوچستان
654
پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
655
دانشگاه آزاد اسلامی خلخال
656
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
657
پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات
658
انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات
659
جامعه المصطفی العالمیه
660
جامعه المصطفی العالمیه
661
دانشگاه سمنان
662
سازمان بسیج اساتید
663
دانشگاه آزاد اسلامی
664
دانشگاه امام صادق (ع)
665
جامعه المصطفی العالمیه
666
دانشگاه بیرجند
667
دانشگاه شهید چمران اهواز
668
دانشگاه آزاد اسلامی ابهر
669
پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
670
دانشگاه آزاد اسلامی
671
دانشگاه علوم انتظامی
672
دانشگاه علامه طباطبائی
673
دانشگاه علوم انتظامی
674
انجمن مدیریت راهبردی ایران
675
دانشگاه پیام نور
676
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
677
دانشگاه علامه طباطبائی
678
دانشگاه علامه طباطبائی
679
پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
680
پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی
681
موسسه مطالعات ملی
682
سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
683
دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری
684
دانشگاه اصفهان
685
دانشگاه تهران
686
دانشگاه مفید
687
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
688
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
689
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
690
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
691
ناجا
692
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
693
انجمن علوم قرآن و حدیث ایران
694
سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
695
دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
696
دانشگاه آزاد اسلامی
697
دانشگاه آزاد اسلامی قشم
698
دانشگاه محقق اردبیلی
699
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
700
انجمن جمعیت شناسی ایران
701
فرهنگستان زبان و ادب فارسی
702
دانشگاه شهید باهنر کرمان
703
ناجا
704
دانشگاه تهران
705
دانشگاه تبریز
706
دانشگاه تربیت مدرس
707
دانشگاه یزد
708
دانشگاه شهید بهشتی
709
دانشگاه آزاد اسلامی
710
سازمان های پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
711
دانشگاه آزاد اسلامی رودهن
712
جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه- انجمن
713
دانشگاه مفید
714
دانشگاه حکیم سبزواری
715
انجمن ایرانی زبان و ادبیات روسی