# عنوان نشریه صاحب امتیاز
1
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
2
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند