# عنوان نشریه صاحب امتیاز
1
دانشگاه آزاد اسلامی جیرفت
2
دانشگاه آزاد اسلامی جیرفت