# عنوان نشریه صاحب امتیاز
1
دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
2
دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
3
دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
4
دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
5
دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
6
دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
7
دانشگاه آزاد اسلامی شیراز