# عنوان نشریه صاحب امتیاز
1
دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد
2
دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد