# عنوان نشریه صاحب امتیاز
1
دانشگاه شهید رجائی
2
دانشگاه شهید رجائی
3
دانشگاه شهید رجائی
4
دانشگاه شهید رجائی
5
دانشگاه شهید رجائی
6
دانشگاه شهید رجائی
7
دانشگاه شهید رجائی