# عنوان نشریه صاحب امتیاز
1
دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
2
دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
3
دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
4
دانشگاه آزاد اسلامی قزوین