# عنوان نشریه صاحب امتیاز
1
دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده پرستاری مامایی