# عنوان نشریه صاحب امتیاز
1
دانشگاه علوم پزشکی قزوین
2
دانشگاه علوم پزشکی قزوین