# عنوان نشریه صاحب امتیاز
1
دانشگاه آیندگان مازندران-دکتر علی نجفی
2
دانشگاه آیندگان مازندران-دکتر علی نجفی