# عنوان نشریه صاحب امتیاز
1
دانشگاه علوم پزشکی کردستان
2
دانشگاه علوم پزشکی کردستان
3
دانشگاه علوم پزشکی کردستان