# عنوان نشریه صاحب امتیاز
1
پرتو پزشکی نوین دانشگاه مالک اشتر، دکتر محمود رضا آقا میری