# عنوان نشریه صاحب امتیاز
1
دانشگاه علوم پزشکی تهران، انجمن انگل شناسی ایران