# عنوان نشریه صاحب امتیاز
1
انجمن علمی میکروب شناسی ایران ، د ع پ تهران