# عنوان نشریه صاحب امتیاز
1
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
2
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
3
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
4
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
5
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
6
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
7
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
8
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد