# عنوان نشریه صاحب امتیاز
1
انجمن حشره شناسی ایران ، د ع پ تهران