# عنوان نشریه صاحب امتیاز
1
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
2
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
3
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
4
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
5
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
6
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
7
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
8
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
9
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
10
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
11
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
12
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال