# عنوان نشریه صاحب امتیاز
1
دانشگاه علم و فرهنگ
2
دانشگاه علم و فرهنگ