# عنوان نشریه صاحب امتیاز
1
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
2
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
3
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
4
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
5
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
6
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
7
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
8
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
9
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
10
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
11
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
12
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
13
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
14
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
15
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
16
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
17
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی