# عنوان نشریه صاحب امتیاز
1
دانشگاه آزاد اسلامی اهواز
2
دانشگاه آزاد اسلامی اهواز
3
دانشگاه آزاد اسلامی اهواز
4
دانشگاه آزاد اسلامی اهواز
5
دانشگاه آزاد اسلامی اهواز