# عنوان نشریه صاحب امتیاز
1
دانشگاه آزاد اسلامی نجف‌آباد
2
دانشگاه آزاد اسلامی نجف‌آباد
3
دانشگاه آزاد اسلامی نجف‌آباد
4
دانشگاه آزاد اسلامی نجف‌آباد
5
دانشگاه آزاد اسلامی نجف‌آباد
6
دانشگاه آزاد اسلامی نجف‌آباد