# عنوان نشریه صاحب امتیاز
1
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
2
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
3
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
4
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
5
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
6
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات