# عنوان نشریه صاحب امتیاز
1
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
2
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
3
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
4
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
5
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه