# عنوان نشریه صاحب امتیاز
1
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
2
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
3
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
4
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
5
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
6
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز