# عنوان نشریه صاحب امتیاز
1
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
2
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
3
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
4
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
5
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
6
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
7
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
8
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
9
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان