# عنوان نشریه صاحب امتیاز
1
دانشگاه علوم پزشکی قم
2
دانشگاه علوم پزشکی قم
3
دانشگاه علوم پزشکی قم