# عنوان نشریه صاحب امتیاز
1
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
2
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
3
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
4
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
5
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
6
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
7
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
8
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
9
دانشگاه علوم پزشکی کرمان