# عنوان نشریه صاحب امتیاز
1
دانشگاه شهید بهشتی
2
دانشگاه شهید بهشتی
3
دانشگاه شهید بهشتی
4
دانشگاه شهید بهشتی
5
دانشگاه شهید بهشتی
6
دانشگاه شهید بهشتی
7
دانشگاه شهید بهشتی
8
دانشگاه شهید بهشتی
9
دانشگاه شهید بهشتی
10
دانشگاه شهید بهشتی
11
دانشگاه شهید بهشتی
12
دانشگاه شهید بهشتی
13
دانشگاه شهید بهشتی
14
دانشگاه شهید بهشتی
15
دانشگاه شهید بهشتی
16
دانشگاه شهید بهشتی
17
دانشگاه شهید بهشتی
18
دانشگاه شهید بهشتی
19
دانشگاه شهید بهشتی
20
دانشگاه شهید بهشتی
21
دانشگاه شهید بهشتی
22
دانشگاه شهید بهشتی
23
دانشگاه شهید بهشتی