# عنوان نشریه صاحب امتیاز
1
دانشگاه شاهد
2
دانشگاه شاهد
3
دانشگاه شاهد
4
دانشگاه شاهد
5
دانشگاه شاهد
6
دانشگاه شاهد
7
دانشگاه شاهد
8
دانشگاه شاهد
9
دانشگاه شاهد
10
دانشگاه شاهد
11
دانشگاه شاهد
12
دانشگاه شاهد