# عنوان نشریه صاحب امتیاز
1
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
2
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
3
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
4
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
5
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)