# عنوان نشریه صاحب امتیاز
1
دانشگاه سمنان
2
دانشگاه سمنان
3
دانشگاه سمنان
4
دانشگاه سمنان
5
دانشگاه سمنان
6
دانشگاه سمنان
7
دانشگاه سمنان
8
دانشگاه سمنان
9
دانشگاه سمنان
10
دانشگاه سمنان
11
دانشگاه سمنان
12
دانشگاه سمنان
13
دانشگاه سمنان
14
دانشگاه سمنان
15
دانشگاه سمنان
16
دانشگاه سمنان
17
دانشگاه سمنان
18
دانشگاه سمنان
19
دانشگاه سمنان
20
دانشگاه سمنان
21
دانشگاه سمنان
22
دانشگاه سمنان