# عنوان نشریه صاحب امتیاز
1
دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)
2
دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)