# عنوان نشریه صاحب امتیاز
1
پژوهشگاه فناوری ارتباطات و اطلاعات(مرکز تحقیقات مخابرات ایران)