# عنوان نشریه صاحب امتیاز
1
دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)
2
دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)