# عنوان نشریه صاحب امتیاز
1
دانشگاه تهران
2
دانشگاه تهران
3
دانشگاه تهران
4
دانشگاه تهران
5
دانشگاه تهران
6
دانشگاه تهران
7
دانشگاه تهران
8
دانشگاه تهران
9
دانشگاه تهران
10
دانشگاه تهران
11
دانشگاه تهران
12
دانشگاه تهران
13
دانشگاه تهران
14
دانشگاه تهران
15
دانشگاه تهران
16
دانشگاه تهران
17
دانشگاه تهران
18
دانشگاه تهران
19
دانشگاه تهران
20
دانشگاه تهران
21
دانشگاه تهران
22
دانشگاه تهران
23
دانشگاه تهران
24
دانشگاه تهران
25
دانشگاه تهران
26
دانشگاه تهران
27
دانشگاه تهران
28
دانشگاه تهران
29
دانشگاه تهران
30
دانشگاه تهران
31
دانشگاه تهران
32
دانشگاه تهران
33
دانشگاه تهران
34
دانشگاه تهران
35
دانشگاه تهران
36
دانشگاه تهران
37
دانشگاه تهران
38
دانشگاه تهران
39
دانشگاه تهران
40
دانشگاه تهران
41
دانشگاه تهران
42
دانشگاه تهران
43
دانشگاه تهران
44
دانشگاه تهران
45
دانشگاه تهران
46
دانشگاه تهران
47
دانشگاه تهران
48
دانشگاه تهران
49
دانشگاه تهران
50
دانشگاه تهران
51
دانشگاه تهران
52
دانشگاه تهران
53
دانشگاه تهران
54
دانشگاه تهران
55
دانشگاه تهران
56
دانشگاه تهران
57
دانشگاه تهران
58
دانشگاه تهران
59
دانشگاه تهران
60
دانشگاه تهران
61
دانشگاه تهران
62
دانشگاه تهران
63
دانشگاه تهران
64
دانشگاه تهران
65
دانشگاه تهران
66
دانشگاه تهران
67
دانشگاه تهران
68
دانشگاه تهران
69
دانشگاه تهران
70
دانشگاه تهران
71
دانشگاه تهران
72
دانشگاه تهران
73
دانشگاه تهران
74
دانشگاه تهران
75
دانشگاه تهران
76
دانشگاه تهران
77
دانشگاه تهران
78
دانشگاه تهران
79
دانشگاه تهران
80
دانشگاه تهران
81
دانشگاه تهران
82
دانشگاه تهران
83
دانشگاه تهران
84
دانشگاه تهران
85
دانشگاه تهران
86
دانشگاه تهران
87
دانشگاه تهران
88
دانشگاه تهران
89
دانشگاه تهران
90
دانشگاه تهران
91
دانشگاه تهران
92
دانشگاه تهران
93
دانشگاه تهران
94
دانشگاه تهران
95
دانشگاه تهران
96
دانشگاه تهران
97
دانشگاه تهران
98
دانشگاه تهران
99
دانشگاه تهران
100
دانشگاه تهران
101
دانشگاه تهران
102
دانشگاه تهران
103
دانشگاه تهران
104
دانشگاه تهران
105
دانشگاه تهران
106
دانشگاه تهران
107
دانشگاه تهران
108
دانشگاه تهران
109
دانشگاه تهران
110
دانشگاه تهران
111
دانشگاه تهران
112
دانشگاه تهران
113
دانشگاه تهران
114
دانشگاه تهران
115
دانشگاه تهران
116
دانشگاه تهران
117
دانشگاه تهران
118
دانشگاه تهران
119
دانشگاه تهران
120
دانشگاه تهران
121
دانشگاه تهران
122
دانشگاه تهران
123
دانشگاه تهران
124
دانشگاه تهران
125
دانشگاه تهران
126
دانشگاه تهران
127
دانشگاه تهران
128
دانشگاه تهران
129
دانشگاه تهران
130
دانشگاه تهران
131
دانشگاه تهران
132
دانشگاه تهران
133
دانشگاه تهران
134
دانشگاه تهران
135
دانشگاه تهران
136
دانشگاه تهران
137
دانشگاه تهران
138
دانشگاه تهران
139
دانشگاه تهران
140
دانشگاه تهران
141
دانشگاه تهران