# عنوان نشریه صاحب امتیاز
1
دانشگاه امام صادق (ع)
2
دانشگاه امام صادق (ع)
3
دانشگاه امام صادق (ع)
4
دانشگاه امام صادق (ع)
5
دانشگاه امام صادق (ع)
6
دانشگاه امام صادق (ع)
7
دانشگاه امام صادق (ع)
8
دانشگاه امام صادق (ع)
9
دانشگاه امام صادق (ع)
10
دانشگاه امام صادق (ع)
11
دانشگاه امام صادق (ع)