# عنوان نشریه صاحب امتیاز
1
دانشگاه آزاد اسلامی
2
دانشگاه آزاد اسلامی
3
دانشگاه آزاد اسلامی
4
دانشگاه آزاد اسلامی
5
دانشگاه آزاد اسلامی
6
دانشگاه آزاد اسلامی
7
دانشگاه آزاد اسلامی
8
دانشگاه آزاد اسلامی
9
دانشگاه آزاد اسلامی
10
دانشگاه آزاد اسلامی
11
دانشگاه آزاد اسلامی
12
دانشگاه آزاد اسلامی
13
دانشگاه آزاد اسلامی
14
دانشگاه آزاد اسلامی
15
دانشگاه آزاد اسلامی
16
دانشگاه آزاد اسلامی
17
دانشگاه آزاد اسلامی
18
دانشگاه آزاد اسلامی
19
دانشگاه آزاد اسلامی
20
دانشگاه آزاد اسلامی
21
دانشگاه آزاد اسلامی
22
دانشگاه آزاد اسلامی
23
دانشگاه آزاد اسلامی
24
دانشگاه آزاد اسلامی
25
دانشگاه آزاد اسلامی
26
دانشگاه آزاد اسلامی
27
دانشگاه آزاد اسلامی
28
دانشگاه آزاد اسلامی
29
دانشگاه آزاد اسلامی
30
دانشگاه آزاد اسلامی
31
دانشگاه آزاد اسلامی
32
دانشگاه آزاد اسلامی
33
دانشگاه آزاد اسلامی
34
دانشگاه آزاد اسلامی
35
دانشگاه آزاد اسلامی
36
دانشگاه آزاد اسلامی
37
دانشگاه آزاد اسلامی
38
دانشگاه آزاد اسلامی
39
دانشگاه آزاد اسلامی
40
دانشگاه آزاد اسلامی
41
دانشگاه آزاد اسلامی
42
دانشگاه آزاد اسلامی
43
دانشگاه آزاد اسلامی
44
دانشگاه آزاد اسلامی
45
دانشگاه آزاد اسلامی
46
دانشگاه آزاد اسلامی
47
دانشگاه آزاد اسلامی
48
دانشگاه آزاد اسلامی
49
دانشگاه آزاد اسلامی
50
دانشگاه آزاد اسلامی
51
دانشگاه آزاد اسلامی
52
دانشگاه آزاد اسلامی
53
دانشگاه آزاد اسلامی
54
دانشگاه آزاد اسلامی
55
دانشگاه آزاد اسلامی
56
دانشگاه آزاد اسلامی
57
دانشگاه آزاد اسلامی
58
دانشگاه آزاد اسلامی
59
دانشگاه آزاد اسلامی
60
دانشگاه آزاد اسلامی
61
دانشگاه آزاد اسلامی
62
دانشگاه آزاد اسلامی
63
دانشگاه آزاد اسلامی
64
دانشگاه آزاد اسلامی
65
دانشگاه آزاد اسلامی
66
دانشگاه آزاد اسلامی
67
دانشگاه آزاد اسلامی
68
دانشگاه آزاد اسلامی
69
دانشگاه آزاد اسلامی
70
دانشگاه آزاد اسلامی
71
دانشگاه آزاد اسلامی
72
دانشگاه آزاد اسلامی
73
دانشگاه آزاد اسلامی
74
دانشگاه آزاد اسلامی
75
دانشگاه آزاد اسلامی
76
دانشگاه آزاد اسلامی
77
دانشگاه آزاد اسلامی
78
دانشگاه آزاد اسلامی
79
دانشگاه آزاد اسلامی
80
دانشگاه آزاد اسلامی
81
دانشگاه آزاد اسلامی
82
دانشگاه آزاد اسلامی
83
دانشگاه آزاد اسلامی
84
دانشگاه آزاد اسلامی
85
دانشگاه آزاد اسلامی
86
دانشگاه آزاد اسلامی
87
دانشگاه آزاد اسلامی
88
دانشگاه آزاد اسلامی
89
دانشگاه آزاد اسلامی
90
دانشگاه آزاد اسلامی
91
دانشگاه آزاد اسلامی
92
دانشگاه آزاد اسلامی
93
دانشگاه آزاد اسلامی
94
دانشگاه آزاد اسلامی
95
دانشگاه آزاد اسلامی
96
دانشگاه آزاد اسلامی
97
دانشگاه آزاد اسلامی
98
دانشگاه آزاد اسلامی
99
دانشگاه آزاد اسلامی