# عنوان نشریه صاحب امتیاز
1
انجمن آمار ایران
2
انجمن آمار ایران
3
انجمن آمار ایران