# عنوان نشریه صاحب امتیاز
1
جهاد دانشگاهی
2
جهاد دانشگاهی
3
جهاد دانشگاهی
4
جهاد دانشگاهی
5
جهاد دانشگاهی
6
جهاد دانشگاهی
7
جهاد دانشگاهی
8
جهاد دانشگاهی
9
جهاد دانشگاهی
10
جهاد دانشگاهی
11
جهاد دانشگاهی
12
جهاد دانشگاهی
13
جهاد دانشگاهی